Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công wise eye on 39 chi tiết

Ngày đăng: 22/05/2018 22:49

siêu thị máy chấm công giới thiệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công wise eye on 39 chi tiết.

Tải phần mềm chấm công wise eye on 39

Danh mục chi tiết các chức năng phần mềm chấm công wise eye on 39

Hướng dẫn cài đặt phần mềm và Chọn cơ sở dữ liệu (database).Khai báo thông tin công ty.Khai báo chức danh, chức vụ.Khai báo bộ phận, phòng ban.Khai báo thông tin nhân viên.Phân quyền đăng nhập.Khai báo máy chấm công.Tải dữ liệu chấm công.Tải nhân viên từ MCC về máy tính.Tải nhân viên từ máy tính lên MCC.Cấu hình MCC.Khai báo cách xác định trạng thái ra vào.Khai báo ca làm việc.Khai báo lịch trình làm việc.Gán lịch trình làm việc cho nhân viên.Danh sách ký hiệu trên báo cáo chấm công.Cấu hình thông số làm tròn.Chọn ngày cuối tuần.Xuất báo cáo chấm công.Xóa dữ liệu chấm công.sửa giờ chấm công.Nhập tên nhân viên tư file excel.

Quy trình khai báo cơ bản ban đầu khi cài mới/cài lại phần mềm wise eye on 30

Khai báo máy chấm công.Khai báo thông tin công ty.Khai báo bộ phận phòng ban.Khai báo thông tin nhân viên.Khai báo ca làm việc.Khai báo lịch trình làm việc.Gán lịch trình làm việc cho nhân viên.Tải dữ liệu chấm công.Xuất báo cáo chấm công.

Quy trình xuất báo cáo cuối tháng từ phần mềm wise eye on 39

Tải dữ liệu chấm công. Xuất báo cáo chấm công.

Dịch vụ sửa lỗi phần mềm chấm công wise eye

Dịch vụ cài đặt hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công wise eye

 

 

  0912922967