Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công tas-erp chi tiết

Ngày đăng: 14/04/2018 10:29

Siêu thị máy chấm công Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công tas-erp chi tiết quý khách có nhu cầu vui lòng tham khảo.

 Tải phần mềm chấm công bằng tiếng việt dùng cho máy chấm công vân tay Tải Về

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công tas-erp 2014, tas-erp 2016

 

1.  Khai báo tham số (tên công ty, tham số chấm công).

Để bật chức năng khai báo tham số, bạn làm như sau:

B1: Nhấn chọn Hệ thống trên thanh tác vụ.

Ø  B2: Chọn Đặt tham số ( Ctrl+F11).

Ø  B3: Khung khai báo hiện ta. Tại đây ta khai báo các thông tin cần thiết.

 

Tham số

Giải thích

Tên công ty

Là tên công ty đuợc hiển thị trên cây thư mục và các báo cáo

Ngưỡng lọc

Là khoảng thời gian cho phép giữa 2 lần quẹt thẻ, nếu khoảng thời gian giữa 2 lần nhỏ hơn nguỡng lọc, phần mềm sẽ bỏ qua lần quẹt sau, chỉ lấy lần quẹt truớc đó.

Chu kì tải dữ liệu

Là chu kì thời gian phần mềm tự động tải dữ liệu chấm công từ máy.

Chu kì xoá dữ liệu

Là chu kì thời gian phần mềm tự động xoá dữ liệu chấm công từ máy.

Ngưỡng ngày

Là  ngưỡng thời gian bắt đầu đuợc tính là thời gian làm việc ban ngày.

Ngưỡng đêm

Là ngưỡng thời gian bắt đầu đuợc tính là thời gian làm việc ban đêm.

Loại tính công

Có thể tính tròn công hoặc lẻ công, tính công theo giờ.

Ngày bắt đầu chấm công

Là ngày bắt đầu tính công cho tháng đó.

Công chuẩn tháng

Là số công chuẩn có thể nhân đuợc (có thể hơn hoặc kém tuỳ vào thời gian làm thêm hay thời gian nghỉ).

Ø  B4:  Nhấn Chấp nhận để đồng ý, hoặc Trở về để huỷ bỏ. 

2.  Khai báo máy chấm công.

Để khai báo máy chấm công ta làm như sau:

Ø  B1: Nhấn chọn Hệ thống trên thanh tác vụ.

Ø  B2: Chọn Khai báo máy chấm công (F1) hoặc kích trực tiếp vào biểu tuợng MCC trên thanh tác vụ.

Ø  B3: Nhấn Tạo mới, khung khai báo hiện ra. Tại đây bạn phải điền các thông tin cần thiết cũng như thao tác đuợc các chức năng: Kết nối, Tạo mới, Lưu, Xóa

Tham số

Giải thích

Mã đầu đọc

Là mã đầu đọc do bạn tự định nghĩa. Mã này không được trùng với mã của đầu đọc khác.

Loại đầu đọc

Là mục định nghĩa loại đầu đọc mà bạn đang sử dụng, tuỳ theo mỗi đầu đọc mà bạn chọn loại đầu đọc cho phù hợp.

Tên đầu đọc

Là tên của đầu đọc.

Dữ liệu tải đến

Là mốc để phần mềm tải dữ liệu.

Là đầu đọc vào

Là định nghĩa máy này quẹt vào, các dữ liệu chấm công trên máy này mặc định có trạng thái là vào (chỉ ứng dụng với trạng thái vào/ra theo đầu đọc).

Net connect

Bạn chọn mục này khi phưong thức kết nối máy chấm công thông qua chuẩn giao tiếp ethernet.

COM connect

Mục này định nghĩa phuơng thức kết nối với máy chấm công theo chuẩn RS485 hoặc RS232.

IP

Là IP của máy chấm công.

Port

Port của máy chấm công (đối với x628 TFT và x628 B&W là 4370, x628e và x628i là 5005, vidir là 9870).

COM

Là cổng com bạn sử dụng khi dùng phương thức kết nối với máy chấm công bằng RS232 hoặc RS485.

Baud rate

Tốc độ chuyền dữ liệu (thường đặt 115200).

 

Ø  B4: Bấm Lưu để hoàn tất quá trình.

2.1. Cấu hình máy chấm công                           

Đây là chức năng cho phép bạn quản lý và cấu hình máy chấm công. Để khai báo cấu hình máy chấm công bạn làm như sau:

  B2: Khung khai báo hiện ra. Lựa chọn máy chấm công rồi nhấn Kết nối.

Ø  B3: Chọn Cấu hình MCC. Tại cửa sổ cấu hình MCC bạn có các thông tin về máy chấm công:

  B2: Khung khai báo hiện ra. Lựa chọn máy chấm công rồi nhấn Kết nối.

Ø  B3: Chọn Cấu hình MCC. Tại cửa sổ cấu hình MCC bạn có các thông tin về máy chấm công:

B1: Chọn tab MCC->CSDL

Ø  B2: Duyệt nhân viên từ MCC (Tải xuống thông tin các user)

Ø  B3: Nhấn Lưu để Lưu vào CSDL.

Tham số

Giải thích

Cập nhật lại những vân tay đã có

Tích để cập nhật những vân tay đã được khai báo trước đó (nếu vân tay chưa có thì thêm mới).

2.3. Lấy dữ liệu từ CSDL vào máy chấm công                                   

Để lấy dữ liệu từ CSDL có sẵn vào máy chấm công ta làm như sau:

Ø  B1: Chọn tab CSDL->MCC

Ø  B2: Duyệt nhân viên từ CSDL – Tải lên danh sách nhân viên từ CSDL

Ø  B3: Chọn cửa (máy) mà bạn cần ghi.

Ø  B4: Tích các nhân viên muốn tải lên.

Ø  B5: Ghi vào máy chấm công – Lưu dữ liệu từ CSDL vào máy chấm công.

Tham số

Giải thích

Lấy tên từ PM

Từ ID có sẵn sẽ lấy tên nhân viên tuơng ứng trong CSDL.

Lấy User từ DSNV

Hiển thị danh sách tất cả nhân viên có trong CSDL

Xoá VT trong CSDL

Dùng để xoá dữ liệu vân tay (của nhân viên đuợc chọn) đã lưu trong CSDL. 

 

3.  Khai báo ca làm việc

Cách 1

B1: Nhấn Hệ thống.

Ø  B2: Chọn Khai báo ca làm việc.

Ø  B3: Khung khai báo ca làm việc hiện ra.

Cách 2

B1: Nhấn Khai báo ca (phím nhanh F6) trên thanh tác vụ.

Ø  B2: Khung khai báo ca hiện ra.

3.1. Tạo mới ca làm việc

Tại cửa sổ quản lý ca, bấm Tạo mới để thêm mới 1 ca làm việc.

Tham số

Giải thích

Mã ca

Là tên viết tắt được hiển thị trên các báo cáo và bảng phân ca.

Loại ca

Là loại ca là việc mà bạn khai báo.

Loại công

Là loại công mà bạn muốn khai báo (ngày thường, làm thêm…)

Cách chọn cặp vào ra

Là phương thức chọn các cặp vào ra để tính giờ (VD: Khi chọn quẹt đầu tiên – quẹt cuối cùng, phần mềm sẽ chọn cập đầu tiên của ca là việc và lần quẹt cuối cùng của ca làm việc để tính giờ và bỏ qua tất cả các cặp vào ra ở giữa ca).

TG bắt đầu ca làm việc

Là thời gian bắt đầu ca làm việc.

TG kết thúc nửa ca đầu

Là thời gian bắt đầu nghỉ giải lao giữa ca.

TG quy định nửa ca đầu

Là khoảng thời gian được tính bằng phút bắt đầu từ thời gian bắt đầu ca đến thời gian kết thúc nửa ca đầu.

TG bắt đầu nửa ca sau

Là thời gian kết thúc nghỉ giải lao giữa ca.

TG kết thúc ca

Là thời gian kết thúc ca làm việc.

TG quy định nửa ca sau

Là khoảng thời gian được tính bằng phút bắt đầu từ thời gian bắt đầu ca đến thời gian kết thúc nửa ca đầu.

Mốc bắt đầu

Là mốc thời gian bắt đầu quẹt thẻ của nhân viên trong ca này.

Mốc kết thúc

Là mốc thời gian cuối cùng mà nhân viên quẹt trong ca đó (chú ý thời gian làm việc sau ca của nhân viên để khai báo hợp lý).

Cho phép đi muộn

Là khoảng thời gian cho phép đi muộn đầu ca của nhân viên.

Cho phép về sớm

Là khoảng thời gian cho phép về sớm khi kết thúc ca làm việc.

Đơn vị chấm công

Là đơn vị để tính công cho nhân viên. Ví dụ: Đơn vị chấm công là 5 phút. Một người làm 57 phút, hệ thống sẽ tính thời gian làm là 55 phút.

Làm thêm theo đơn vị

Là đơn vị làm tròn của thời gian làm thêm, ví dụ 1 người làm thêm là 7 phút và đơn vị làm thêm là 5 phút thì thời gian làm thêm là 5 phút, còn nếu thời gian làm nhỏ hơn 5 phút thì thời gian làm thêm là 0.

Tổng nghỉ giữa ca

Là khoảng thời gian được tính bằng phút, bắt đầu từ thời gian kết thúc nửa ca đầu đến thời gian bắt đầu nửa ca sau.

Làm thêm tối thiểu sau ca

Là khoảng thời gian làm thêm sau ca tối thiểu để được tính làm thêm.

Cộng nghỉ giữa ca vào thời gian làm

Nếu chọn ô này, phần mềm sẽ cộng thời gian nghỉ vào thời gian làm, trong trường hợp thời gian làm thực tế nhỏ hơn thời gian quy định ca làm của công ty.

Ra ngoài không bị trừ giờ

Nếu bạn chọn mục này và chọn cặp vào ra là “tất cả các cặp vào ra” thì phần mềm sẽ không trừ khoảng thời gian ra/ vào trong thời gian làm, VD: Bạn quẹt vào lúc 8h, ra lúc 9h, vào lúc 9h30 và ra lúc 17h, phần mềm sẽ không trừ khoảng thời gian từ 9h đến 9h30 vào thời gian làm việc ngày hôm đó.

 

Sau khi khai báo xong các thông tin, bấm Lưu để lưu ca làm việc bạn vừa khai báo. Hệ thống sẽ thông báo việc lưu dữ liệu đã thành công.

B1: Chọn ca làm việc cần sửa, sau đó tiến hành thay đổi thông tin.

Ø  B2: Chọn Lưu để hoàn tất sửa đổi. Thông báo lưu dữ liệu thành công hiện ra. 

Xem thêm hướng dẫn tại Đây

 

  0912922967