Cập nhật danh sách nhân viên từ excel vào phần mềm

Ngày đăng: 10/06/2018 23:05

Siêu thị máy chấm công hướng dẫn Cập nhật danh sách nhân viên từ excel vào phần mềm chấm công ronald jack.

Cập nhật danh sách nhân viên vào phần mềm chấm công

  • Nhân viên – quản lý nhân viên – cập nhật từ excel – chọn mẫu excel phí hợp(1-4) – xem mẫu excel xuất ra từ phần mềm (lưu ý  chúng copy danh sách nhân viên giống như file mẫu và past value) tạo ra file danh sách nhân viên giống như file mẫu mới cập nhật vào được.

Khi tạo xong mẫu file excel cần cập nhật vào phần mềm chọn vào dấu … chọn tới file excel đã tạo sẵn — Click vào xem– click vào ô nhân viên chưa có trong csdl — cập nhật vào CSDL.

Chuyển nhân viên vào phòng ban

Khi cập xong vào — nhân viên – quản lý nhân viên — click vào ô nhân viên  – click đổi phòng ban – click vào phòng ban cần chuyển- Click vào “chọn một phòng ban và click chuột tại đây” 

Chuyển nhân viên lên máy chấm công để đăng ký vân tay cho nhân viên.

Máy chấm công –> Kết nối máy chấm công –> trình đơn –> Tải nhân viên lên máy chấm công –> Chọn phòng ban –> chọn nhân viên –> chọn chuyển xuống –> Theo máy chọn “chọn tất cả các máy” –> Tải lên máy chấm công.

 

  0912922967